Giften aan collectes via apps aftrekbaar

belastingaangifte aftrekpost giften en goede doelen

Giften aan collectes via apps aftrekbaar

Giften aan collectes via apps kunnen aftrekbaar zijn als via de app giraal wordt gedoneerd. Staatssecretaris Snel (Financiën) bevestigt dit in zijn reactie op Kamervragen over de verbeteropties voor de giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling. Het totaalbedrag aan eenmalige giften in een kalenderjaar moet dan wel uitkomen boven de minimumgrens voor de aftrekbaarheid van giften.

Pilotproject gegevensuitwisseling

In de reactie geeft Snel ook aan dat het pilotproject voor gegevensuitwisseling met goede doelen is gestart. Deze pilot is gericht op het opbouwen van informatie over onder andere de administratie van giften, gevolgen voor de geefbereidheid en privacy-aspecten. Enkele goede doelen werken mee aan de pilot. De resultaten worden verwerkt in een inhoudelijk met de sector af te stemmen rapport. Zodra het rapport gereed is, wordt dit naar de Kamer gezonden.

ANBI-voorwaarden

De staatssecretaris gaat ook in op de belangrijkste voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Hieruit volgt onder andere dat de instelling het algemeen nut moet beogen en met haar werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor ten minste 90%) het algemeen nut moet dienen. Of een instelling het algemeen nut beoogt, moet tevens uit de statuten blijken. Algemeen nut is een open norm die door de jurisprudentie wordt ingevuld.

Meldingsplicht

Verder verduidelijkt de staatssecretaris de beoogde meldingsplicht voor de goededoelensector bij het herroepen van een ‘substantiële’ gift. Met de sector is afgesproken dat goede doelen in ieder geval een melding doen bij de Belastingdienst wanneer een substantiële gift zonder reden wordt herroepen. Bij een substantieel bedrag valt te denken aan de drempel van € 15.000 uit de Wwft. Bij een vermoeden van fraude, kan ook bij lagere bedragen een melding worden gedaan.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen met uw belastingaangiftes? En welke andere aftrekposten er zijn? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 19 juni 2019, nr. 2019-0000098748